Права на пътниците при пътуване с железопътен транспорт

 
ОСНОВНИ ПРАВА НА ПЪТНИЦИТЕ, ПОЛЗВАЩИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
 
КАК ДА ПОТЪРСИТЕ ПРАВАТА СИ?

Ако смятате, че правата ви са били нарушени, първо трябва да подадете жалба до железопътния превозвач (БДЖ-ПП) или управителя на инфраструктурата (ДП НКЖИ), които трябва да ви отговорят в срок от 1 месец. Ако не получите отговор от БДЖ-ПП и ДП НКЖИ в рамките на 1 месец или не сте доволен от отговора, можете да подадете жалба до Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“. ИАЖА ще Ви предостави правно становище относно вашата жалба.

Формуляр за подаване на жалба на български език: образец

Формуляр за подаване на жалба на английски език: образец

КОГА ДА ПОТЪРСИТЕ ПРАВАТА СИ?
 
ДО „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД - на място в деловодството на  адрес: София, п.к.1080, ул. „Иван Вазов“ № 3 или по електронен път на https://www.bdz.bg/bg/contact-form
 
КОГАТО ЖАЛБАТА/СИГНАЛЪТ Е СВЪРЗАН С:
 • информация за пътуването;
 • билети и резервации;
 • отговорност на жп превозвач за пътниците и техния багаж;
 • закъснения, пропуснати връзки, отменени пътувания;
 • съдействие в случай на закъснение или отменено пътуване;
 • право на превоз и информация на лица с увреждания и лица с намалена подвижност;
 • оказване на помощ на лица с увреждания или лица с намалена подвижност;
 • лична сигурност на пътниците;
 • обработка на жалба/сигнал;
 • качество на обслужването – обслужване на билетните каси, чистота на подвижния състав, качество на климата във вагоните, хигиена на санитарните възли, наличие на хигиенни материали в санитарните възли, пренаселеност;
 • превоз на багаж или животни;
 • загубен или повреден ръчен багаж, регистриран багаж, превозни средства.

 

ДО ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" - на място в деловодството на адрес: гр. София, п.к. 1233, бул. „Мария Луиза“ № 110 и по електронен път на: office@rail-infra.bg

КОГАТО ЖАЛБАТА/СИГНАЛЪТ Е СВЪРЗАН С:

 • с безпрепятственото осигуряване на движението на пътниците и лицата с увреждания и лица с намалена подвижност до влаковете и обратно в железопътните гари и спирки, включително достъп до сградите на железопътните гари;
 • оказване на помощ на лица с увреждания или лица с намалена подвижност;
 • качество на обслужването - чистота на гаровите съоръжения, хигиена и достъп до санитарните възли в железопътните гари.
 
 
 
 
I.    Приложими права на пътниците по отношение на вътрешните превози и международните превози, при които част от услугата е извън територията на Европейския съюз (ЕС):

Право на закупуване на билет (чл. 9)

Железопътният превозвач е длъжен да предостави възможност за закупуване на билет на поне един от пунктовете за продажба - гише, автомат за продажба на билети или по интернет. Превозвачът осигурява възможност за закупуване на билет и във влака, освен ако по съображения, свързани със сигурността, борбата с измамите, или поради изискване за задължителна резервация, такава не може да бъде предоставена. Железопътното предприятие предлага билети, директни билети и резервации, при наличие.
        Ако на железопътна гара няма билетно гише или автомат за продажба на билети, в гарата задължително се предоставя информация за:

        а) възможността за закупуване на билети по телефона, по интернет, или във влака и за реда на такова закупуване;
        б) най-близката железопътна гара или място, където има билетни гишета и/или автомати.

Гарантиране на личната сигурност на пътниците (чл. 26).

Железопътният превозвач, управителите на инфраструктури и управителите на гари вземат необходимите мерки в областта, за която отговарят за обезпечаване на личната сигурност на пътниците в железопътните гари и във влаковете, като ги приспособяват към нивото на сигурност, определено от публичните власти.

Отговорност на железопътните превозвачи (чл. 11 и чл. 12)

Железопътният превозвач е длъжен да застрахова отговорността си по отношение на пътниците и техния багаж. Закупеният билет гарантира правото на пътника да пътува и да бъде обезщетен при настъпване на събитие, което покрива отговорността на превозвача.

Право на превоз на лица с увреждания или намалена подвижност (чл. 19)

 Железопътният превозвач и управителите на гари са длъжни да установят недискриминационни правила за достъп на лицата с увреждания и/или намалена подвижност. Тези лица имат право да пътуват без допълнително заплащане при резервиране или закупуване на билети.

Право на информация на лица с увреждания и лица с намалена подвижност (чл. 20, пар. 1)

При поискване железопътният превозвач, продавачът на билети или туроператорът са длъжни да предоставят информация относно достъпността на гарите, достъпа до железопътните превозни средства и до различните съоръжения във влака.

Право на пътника да получи качествена транспортна услуга (чл. 28)

Железопътните превозвачи определят стандарти за качество и въвеждат система за управление на качеството с оглед поддържане качеството на услугите.

 •   Железопътните превозвачи сами следят за изпълнението на тези стандарти за качество.
 •   Железопътните превозвачи публикуват ежегодно доклад относно качеството на предоставяните от тях услуги, заедно с годишния си доклад. Докладите относно качеството на услугите се публикуват на интернет страницата на железопътното предприятие и на интернет страницата на Агенцията за железопътен транспорт на ЕС.

Право на пътниците да получат информация относно преустановяване на услуги по Договора за обществена услуга за железопътен превоз (чл. 7)

 Железопътните превозвачи, или компетентните органи, отговарящи за договора за обществена услуга за железопътен превоз, оповестяват по подходящ начин и преди тяхното изпълнение решенията за преустановяване на услуги.

Информиране на пътниците за техните права (чл. 29)

При продажба на билети за пътувания с железопътен транспорт, железопътните превозвачи и управителите на гари следва да информират пътниците за техните права и задължения в съответствие с разпоредбите на регламента.

Право на пътниците да подадат жалба при нарушение на правата им по Регламент (ЕО) № 1371/2007 (чл. 27 и чл. 30)

Пътниците могат да подадат жалба до железопътния превозвач, извършил превоза, както и до управителя на железопътната инфраструктура. В срок от един месец адресатът на жалбата дава мотивиран отговор или, в оправдани случаи, информира пътника до коя дата в рамките на период до три месеца от датата на подаването на жалбата може да се очаква отговор.
       Всеки пътник може да подаде жалба за нарушения на Регламент (ЕО) № 1371/2007 до Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ – национален орган, отговарящ за контрола по прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007, или до друг подходящ орган в Република България.

 

За останалите членове от Регламента по отношение на вътрешните пътнически превози и за международните превози, при които част от услугата е извън територията на ЕС, Република България ползва отлагателен период до 3 декември 2019 г.

II.    Права на пътниците по отношение на международните превози на територията на ЕС.
       За тези превози Регламент (ЕО) № 1371/2007 се прилага изцяло, като освен правата по точки 1-9 на пътниците са определени и следните права:

Право на информация преди и по време на пътуването (чл. 8)

Железопътният превозвач и началник-гарите са задължени да информират пътниците за техните права и да им предоставят информация преди пътуването за:

•    Общи условия, приложими към договора за превоз;
•    Разписания и условия за най-бързо пътуване;
•    Разписания и условия за най-ниски тарифи;

•    Достъпност, условия за достъп и наличие във влаковете на улеснения за лицата с увреждания и лицата с ограничена подвижност;

•    Достъпност и условия за достъп за велосипеди;
•    Наличие на места за пушачи и непушачи, първа и втора класа, както и кушет-вагони и спални вагони;
•    Дейности, които е възможно да нарушат или забавят услугите;
•    Наличие на услуги във влаковете;
•    Процедура за издирване на изгубен багаж;
•    Процедура за подаване на жалби.
Както и информация по време на пътуването за:
•    Услуги във влаковете;
•    Следваща гара;

•    Закъснения и прекъсвания, които могат да настъпят по време на предоставяните от тях международни жп транспортни услуги;

•    Основни връзки;
•    Информация, свързана със сигурността и безопасността.

Право на помощ за лица с увреждания и лица с намалена подвижност (чл. 21, 22, 23 и 24)

Железопътният превозвач и началник-гарите са задължени да си сътрудничат при предоставянето на помощ на лицата с увреждания и тези с намалена подвижност при качване във влака, при слизане, при прекачване на друг влак, както и по време на пътуването. Тези пътници е необходимо да изпращат предизвестие най-малко 48 часа преди датата на пътуване, като използват посочения от железопътния превозвач начин за контакт (телефонен номер, интернет страница).

Право на възстановяване на суми и промяна на маршрут (чл. 16)

В случаите, в които се очаква закъснението при пристигане в крайната гара да превишава 60 минути, пътникът има право да избере една от следните възможности:
•    възстановяване на пълната стойност на билета за тази част или тези части от пътуването, които не са осъществени, както и за вече осъществената част, ако пътуването вече е ненужно от гледна точка на първоначалния му план за пътуване и предпочита да се откаже да продължи пътуването си;
•    продължаване или промяна на маршрута при сходни транспортни условия до крайната дестинация при първата налична дата;
•    продължаване или промяна на маршрута при сходни транспортни условия до крайната дестинация на по-късна, удобна за пътника дата.
 

Право на възстановяване на цената на билета в случай на закъснение или отмяна на международно пътуване (чл. 17).

Ако закъснението е по вина на железопътния превозвач, минималните обезщетения са, както следва:
•    закъснение от 60 до 119 минути – 25 % от цената на билета;
•    закъснение равно на или над 120 минути – 50 % от цената на билета.

      Обезщетението се заплаща под формата на ваучери или в брой (по искане на пътника) в срок от един месец след подадената молба за обезщетение. Минималният праг, под който не се изплаща обезщетение се определя от железопътния превозвач. Този праг не може да надвишава 4 евро. Пътникът няма право на обезщетение, ако е бил информиран за закъснението преди закупуване на билета или ако закъснението, дължащо се на продължаване с друг превоз или пренасочване е по-малко от 60 минути.

Право на помощ в случай на закъснение или отмяна на влак (чл. 18).

При закъснение повече от 60 минути пътниците имат право да получат безплатно:
•    храна и напитки, ако е възможно такива да бъдат доставени;
•    хотел или друг вид настаняване, ако се налага, както и транспорт между гарата и мястото, където ще бъдат настанени и обратно;
•    ако влакът е блокиран на железопътната линия, транспорт от влака до железопътната гара или до крайната дестинация, когато и където това е физически възможно.
      Ако е невъзможно пътуването да продължи, железопътният превозвач организира алтернативен транспорт.

Право на авансови плащания при смърт или нараняване (чл. 13).

Железопътният превозвач е задължен, не по-късно от 15 дни след установяване самоличността на физическото лице, имащо право на обезщетение да извърши авансови плащания, необходими за посрещане на непосредствените му нужди, пропорционално на претърпените вреди. Обезщетението в случай на смърт е в размер не по-малко от 21 000 евро.

Лицензираният железопътен превозвач на пътници за Република България е „БДЖ–Пътнически превози“ ЕООД, гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, интернет страница-www.bdz.bg.

Управителят на железопътната инфраструктура е ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, София, бул. „Мария Луиза“ № 110, интернет страница-www.rail-infra.bg.

Националният орган за контрол по прилагане на Регламент 1371/2007 за правата на пътниците, ползващи железопътен транспорт за Република България е Изпълнителна Агенция „Железопътна администрация” – гр. София 1080, ул. „Гурко” № 5, тел.: 02/9409 895, интернет страница-www.iaja.bg.

Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт, в сила от 4 декември 2009 г.