Информация за COVID-19

ВАЖНО!

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-01-856/19.10.2021 на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 21.10.2021 г. и на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт Ви уведомявам за следното:

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ (ИАЖА) ще провежда изпити по чл. 5 и чл. 15 от Наредба № 56 за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповед РД-01-856/19.10.2021 на министъра на здравеопазването, а именно:

До изпит в изпитните зали на ИАЖА ще се допускат само служители на жп предприятията, управителя на железопътната инфраструктура и други, които:

1) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

2) представят отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 (до 72 часа преди влизане в изпитна зала) или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в изпитна зала), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

 

С цел ограничаване разпространението на COVID-19, Призоваваме лицата, ползващи услугите предоставяни от ИАЖА, да подават съответното заявление, заедно с необходимите придружаващи документи, чрез електронните пощи на ИАЖА:
kabinet-iaja@iaja.bg или FOffice@iaja.bg ,лицензиран пощенски оператор, куриер или чрез Портала за сигурно електронно връчване (при наличие на електронен подпис на заявителя) с цел избягване на директен контакт във фронт–офисите на Агенцията.
По желание готовите документи могат да бъдат получени на посочен от заявителя адрес, като това следва да бъде изрично отбелязано в подаваното заявление. Пощенските разходи са за сметка на заявителя.
Приканваме посещаващите фронт-офиса на ИАЖА да се явяват в добро здравословно състояние, да носят предпазни средства, като се спазват съответните превантивни мерки и препоръки на Министерство на здравеопазването и РЗИ.

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА относно прилагането на зелените ленти за преминаване, предвидени в Насоките за мерки за управление на границите с цел опазване на здравето и гарантиране на наличността на стоки и основни услуги“

 

Разходи на ИАЖА във връзка с COVID-19

Разходи

Обяснителна записка